foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów zatrudnionych w szkole należy w szczególności*:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności*:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności*:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności*:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opiekę psychologiczno – pedagogiczną w naszej szkole zapewniają:

- pedagog szkolny:  p. Barbara Kot (oddziały kl. 1- 4 ) oraz p. Bernadeta Łuksik (oddziały kl. 5 – 8  )

- psycholog szkolny:  p. Agata Pelc oraz p. Barbara Kot

- logopeda szkolny: p. Katarzyna Kruk

- terapeuci i specjaliści:  p. Katarzyna Filip, p. Monika Matuszek, p. Jowita Sierżęga – Bester, p. Dorota Piątek

 

Godziny pracy pedagoga  i psychologa szlnego pani Barbary Kot

 poniedziałek  -  8.00 - 14.30    (wspomaganie w klasie Ia  w godz. - 8.00 - 11.30)
 wtorek  -  8.00 - 13.30    (wspomaganie w klasie Ia  w godz. - 8.00 - 14.25)
 środa  -  8.00 - 14.00    (wspomaganie w klasie Ia  w godz. - 8.00 - 11.30)
 czwartek  -  8.00 - 14.30    (wspomaganie w klasie Ia  w godz. - 8.00 - 13.30)
 piątek  -  8.00 - 13.30    (wspomaganie w klasie Ia  w godz. - 8.00 - 11.30)

 

Godziny pracy pedagoga  szlnego pani Bernadety Łuksik (sala 41)

 poniedziałek  -  8.15 - 14.45  
 wtorek  -  8.15 - 14.45
 środa  -  8.15 - 14.45
 czwartek  -  8.15 - 14.45
 piątek  -  7.30 - 11.30

 

Godziny pracy logopedy  szlnego pani Katarzyny Kruk 

 poniedziałek  -  11.30 - 15.30  
 środa  -  11.30 - 15.30
 czwartek  -  11.30 - 13.30

 

Pani Jowita Sierżęga - Bester - zajęcia rewalidacyjne

 poniedziałek  -  11.30 - 12.30  
 wtorek  -  13.30 - 14.30
 środa  -  11.30 - 14.30
 piątek  -  13.30 - 14.30

 

Pani Monika Matuszek - zajęcia rewalidacyjne - czwartek godz. 13.35 - 14.20

Pani Dorota Piątek - zajęcia rewalidacyjne - środa godz. 7.00 - 8.00  i  12.30 - 14.30

Pani Katarzyna Filip - zajęcia rewalidacyjne - wtorek 11.45 - 12.30  i  czwartek 11.45 - 12.30

Pani Agata Pelc - zajęcia rewalidacyjne - kl. 4a - poniedziałek 8.00 - 8.45 
                             
zajęcia społeczne (edukacyjno-rozwojowe) dla chtnych kl.3b -  14.35 - 15.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.