foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Dziecięcy telefon zaufania

Laboratoria Przyszłości

Podejmij eko-wyzwanie!

Podejmij eko wyzwanie!  mobilnos´c´ szansa˛ na rozwój zrównowaz˙onych postaw uczniów i ich kompetencji j ˛ezykowych. (1)

Poznaj Polskę - projekt MEN

PNWM

PNWM

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 247760

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej

Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie lub u wychowawcy świetlicy prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej” (dostępniej na stronie internetowej szkoły www.sp4lancut.pl ) w wyznaczonym przez szkołę terminie.

 2. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

 3. Jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie, dziecko zostanie przyjęte w miarę wolnych miejsc.

 4. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.

 5. Listy dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci będą opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły.

 6. W wyjątkowych przypadkach i z uzasadnieniem dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.

 7. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący (Urząd Miasta Łańcuta).

 8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie wychowawczej, gdzie liczba uczniów nie może przekraczać 25 osób.

 9. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna w skład której wchodzą: wicedyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny, 

 10. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala listę kandydatów.

 11. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
  • obojga rodziców/ prawnych opiekunów czynnie pracujących bądź studiujących w trybie dziennym, nie będących na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
  • rodziców/prawnych opiekunów pracujących bądź studiujących w trybie dziennym samotnie wychowujących dzieci,
  • dojeżdżające, którym szkoła jest zobowiązana zapewnić dojazd do szkoły,
  • będące uczniami klas I – III.
 12. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności u kierownika/wychowawcy świetlicy.

 13. Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej może złożyć odwołanie.

 14. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

 15. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

 16. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od daty złożenia. Odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 17. Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

 

                - Karta zgłoszeniia dziecka do świetlicy

 

Termin złożenia karty do świetlicy szkolnej - 5 kwiatnia 2024r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.