foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

Dziecięcy telefon zaufania

Laboratoria Przyszłości

Podejmij eko-wyzwanie!

Podejmij eko wyzwanie!  mobilnos´c´ szansa˛ na rozwój zrównowaz˙onych postaw uczniów i ich kompetencji j ˛ezykowych. (1)

Poznaj Polskę - projekt MEN

PNWM

PNWM

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 247759

Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne:

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

 • Dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć:

 • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, które ubiegają się o przyjęcie do pierwszej klasy przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Zgłoszenie zawiera oświadczenie o miejscu zamieszkania, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Dzieci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie złożonego wniosku. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń  to jest 13 marca 2024 r.  a datą zakończenia tego etapu tj. 29 marca 2024 r.
 • Rodzice/prawni opiekunowie pobierają ze strony internetowej szkoły http://www.sp4lancut.pl/ wniosek lub zgłoszenie, który po  wypełnieniu i podpisaniu przez obojga rodziców/prawnych opiekunów składają  w sekretariacie  szkoły. Wnioski rozpatruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna i publikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  pisemnie potwierdzają wolę zapisu dziecka.  
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna może przyjąć  kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Obwód szkoły obejmuje ulice:

Boczna Kasprowicza, Dębnik, Głuchowska, Henryka Dąbrowskiego, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego,  Kąty, Kolejowa, Łąkowa, Piekarska, Podwisłocze, Podzwierzyniec, Polna, Przemysłowa, Romana Turka, Składowa,  Stefana Żeromskiego, Wiejska, Władysława Reymonta, Zwierzyniec.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek zgłoszenia dziecka zamieszkującego w obwodzie do pierwszej klasy 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 2023/2024

Oświadczenie o uczestnictwie w zajęciach religii rzymskokatolickiej i/lub etyki

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej

 

 

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut,
 • Uchwała nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwała nr XXXV/224/2021 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2021 r. 
  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/260/2018 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lutego 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łańcut oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.