foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

R E G U L A M I N    Ś W I E T L I C Y     S Z K O L N E J

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie

                                                              ROZDZIAŁ I

                                                 POSTANOWIENIA   OGÓLNE

-Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych:

-   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004 Nr 256 z  późn . zm. ) art.1.,5 i 67.

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001r. Nr 61, poz. 624 z póź. zm. )

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z dnia 22 stycznia 2003 r. Nr 6,poz.69)

Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin pracy świetlicy, który jest częścią składową Statutu szkoły.

1.Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a także w miarę możliwości i dla uczniów klas starszych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.

2.Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo –opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

3.Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów w grupie rówieśniczej.

4.Zadania w świetlicy realizowane są według  programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.

5.Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.

6.Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 1. 7. .Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy, bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.

8.Świetlica składa się z 4 pomieszczeń:2 sale na parterze i 2 na piętrze.

9.Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.

10.Zgodnie z zapisem w statucie szkoły dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

11.Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

                                                            ROZDZIAŁ II

                                            CELE I  ZADANIA  ŚWIETLICY

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Do zadań świetlicy należy w szczególności :

 1. 1. Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.
 2. 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

3.Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 1. 4. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności

dbania o środowisko przyrodnicze.

 1. 5. Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.

6.Kształtowanie postaw patriotycznych.

 1. 7. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących grupę.
 2. 8. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej ,przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. 9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.

10.Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.

11.Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 12.Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 1. 13. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

                                                            ROZDZIAŁ III

                                   TWORZENIE  I WYPOSAŻENIE  ŚWIETLICY

1.Świetlica szkolna jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie do 25 osób w grupie.

2.Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka, a zwłaszcza: przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe ,przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny.

3.Świetlica ma stałe pomieszczenie w szkole oraz może wykorzystywać do realizacji zadań inne pomieszczenia, salę gimnastyczną ,plac zabaw ,boisko szkolne oraz bibliotekę.

                                                           ROZDZIAŁ IV

                                       ORGANIZACJA  PRACY  ŚWIETLICY

1.Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy w godzinach 6.00-17.00 w dni ,w których odbywają się zajęcia dydaktyczne ,wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

2.Zakres sprawowania opieki w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.

 1. 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie:
 2. a) klas I – III

,b) w uzasadnionych wypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-V.

 1. c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym.

4.Warunkiem  przyjęcia dziecka do świetlicy jest udokumentowane zatrudnienie obojga rodziców.

5.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują nauczyciele świetlicy  na podstawie  kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów) dziecka. (karty zgłoszenia dziecka do świetlicy załącznik nr 1).

6.Dziecko jest zapisywane do świetlicy na dany rok szkolny.

7.Zapisy do świetlicy odbywają się od pierwszego dnia roku szkolnego do czerwca danego roku szkolnego.

 1. 8. Świetlica realizuje swoje zadania według programu wychowawczo-opiekuńczego świetlicy opracowanego przez kierownika świetlicy, w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

9.Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanych przez siebie miesięcznych lub tygodniowych planów pracy. Plany pracy  oparte są na ogólnych założeniach programu wychowawczo-opiekuńczego.

10.W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy sportowo- rekreacyjne, plastyczne ,muzyczne ,czytelnicze, teatralne i inne.

10.Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.

11.Zajęcia prowadzi się w grupach.

12.Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna być większa niż 25 osób.

13.W przypadku tworzenia grup wychowawczych ,w miarę możliwości uwzględnia się uczniów tego samego poziomu klas.

14.Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych, rozwojowych dzieci a także ich możliwości psychofizycznych.

15.Realizacja podejmowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu potwierdzona jest zapisem  w dzienniku zajęć świetlicy.

                                                      

                                                  ROZDZIAŁ VI 

                                     WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1.Uczeń zapisany do świetlicy ma prawo do:

 1)korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce,

2) rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień,

3)korzystania z pomocy dydaktycznych będącego na wyposażeniu świetlicy,

4)ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

5)zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych,

6)pomocy wychowawcy w każdej trudnej sytuacji,

7)podmiotowego traktowania,

8)higienicznych warunków przebywania w świetlicy,

9)swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

10)korzystania z pomieszczeń świetlicowych ,placu zabaw, boiska szkolnego.

11) zgłaszania wychowawcy swoich zainteresowań, przedstawiania propozycji zabaw i zajęć,               

2.Uczniowie zobowiązani są do:

1)przestrzegania ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również w regulaminie świetlicy

2)nienagannego zachowania się w czasie zajęć i zabaw w stosunku do kolegów i wychowawców, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych

3) poszanowania sprzętu świetlicy,

4)dbania o czystość i estetykę pomieszczeń ,

5)nie opuszczania świetlicy bez pozwolenia wychowawcy,

6)respektowania poleceń wychowawców,

Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania (załącznik nr 2)

                                                  

                                                           ROZDZIAŁ VII

                          POWIERZANIE OPIECE WYCHOWAWCY I ODBIERANIE   

1.Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach.

2.Przyprowadzanie dzieci  rano do świetlicy- dziecko przybiera się w szatni i samodzielnie korytarzem szkolnym przechodzi do  świetlicy. Rodzic (opiekun prawny) przy wejściu do świetlicy od podwórka sprawdza czy dziecko zgłosiło się u wychowawcy świetlicy. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie.

3.Odbieranie ze świetlicy-rodzic(opiekun),osoba upoważniona wchodzi do świetlicy wejściem od podwórka, zgłasza wychowawcy odbiór dziecka i wraca do szatni. Wywołane dziecko wychodzi ze świetlicy korytarzem szkolnym i przychodzi do szatni, w której czeka rodzic(opiekun).

4.Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.

5.Za doprowadzenie uczniów do świetlicy po lekcjach odpowiadają wychowawcy lub nauczyciele prowadzący ostatnie zajęcia.

6.Dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierane są ze świetlicy przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzenie dzieci do świetlicy.

7.Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy-rodzice wypełniają stosowne oświadczenie.

7.Dziecko,które samo wraca do domu ze świetlicy,  opuszcza świetlicę zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia do świetlicy.

 1. 8. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic, czyli osoba wydająca zgodę.
 2. 9. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice/opiekunowie, wymagane jest pisemne upoważnienie.

10.Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic i musi zawierać dane osoby upoważnionej oraz czytelny podpis rodziców.

 1. 11. Dziecko, nie może być odbierane przez osobę, która nie ukończyła10 roku życia(zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego).
 2. 12. Rodzice /opiekunowie, których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę oraz oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.

13.Rodzic(opiekun) osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, nie można wywoływać przez osoby trzecie, przez telefon, nie można umawiać się z nim przed szkołą.

14.Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

15.W przypadku braku informacji pisemnej od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

16.Wprzypadku,gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica do godz.17.00 wychowawca jest zobowiązany do telefonicznego skontaktowania się z domem rodzica/opiekuna prawnego w celu wyjaśnienia sytuacji.

17.Wychowawca zgłasza problem kierownikowi świetlicy, a ten powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co, do dalszych czynności.

18.Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy i samowolnie opuściło teren szkoły.

                                               

                                                             ROZDZIAŁ VII

                                                       SYTUACJE TRUDNE

 

Choroba, złe samopoczucie, wypadek dziecka.

1)wychowawca zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi),

2)wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku ,które uległo wypadkowi,

Nie odebranie dziecka po godz.17.00.

1)wychowawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku,

2)kontaktuje się telefonicznie z rodzicami(opiekunami, osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,

3)po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu  z rodzicami, osobami upoważnionymi zawiadamia dyrektora szkoły a następnie policję,

4)sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia i podjętych działań,

Przyjście po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie.

1)niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,

2)nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły, w przypadku odmowy powiadomić policję,

3)wezwać do szkoły osobę upoważnioną do odbioru dziecka ze świetlicy,

4)sporządzić notatkę dotyczącą zaistniałego zdarzenia.

                                                      ROZDZIAŁ VIII

                                 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY

1.Zespół wychowawczy świetlicy składa się z ,co najmniej trzech wychowawców świetlicy.

2.Nauczyciele Zespołu wychowawczego świetlicy są członkami Rady Pedagogicznej.

3.Do zadań Zespołu wychowawczego świetlicy należy: inicjowanie różnych form działalności świetlicy, współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z nauczycielami przy dokonywaniu analizy i sytuacji rodzinnej i wychowawczej wychowanków ,współpraca z dyrekcją szkoły.

4.Zespół spotyka się raz w miesiącu.

                                                           ROZDZIAŁ IX

                                                  PRACOWNICY ŚWIETLICY

1.Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są:

-kierownik świetlicy

-nauczyciele-wychowawcy.

2.Ilość zatrudnionych wychowawców zależy od warunków i potrzeb świetlicy.

 3.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy .

4.Realizuje swoje zadania  na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i miesięcznego lub tygodniowego planu zajęć ,prowadzi zajęcia z dziećmi.

5.Bierze udział w opracowaniu: rocznego planu pracy świetlicy, miesięcznego planu pracy, regulaminu świetlicy, sprawozdań z  działalności świetlicy.

 1. 6. Odpowiada za życie , zdrowie i bezpieczeństwo od momentu przybycia wychowanka do świetlicy,

 7.Dba o rozwój psychofizyczny uczniów,

8.Doskonali umiejętności i poszerza wiedzy pedagogiczną,  

9.Dba o pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlicy i estetykę sal świetlicy.

10.Przestrzega dyscypliny pracy oraz sumiennie wykonuje swoje obowiązki.

 11.Wychowawca   współpracuje  z rodzicami  ,wychowawcami, pedagogiem psychologiem, pielęgniarką szkolną.

  12.Pełni dyżury w stołówce szkolnej.

 

                                                           ROZDZIAŁ X                                 

    WSPÓŁPRACA ORAZ  PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

1.Świetlica  utrzymuje kontakty z rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb                                      opiekuńczo-wychowawczych dzieci, współdziałania w zakresie pomocy w pracy                               wychowawczej z dzieckiem, włączenia rodziców w sprawy życia świetlicy.

 1. 2. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami(opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej ,pisemnej informacji .        

  3.Rodzice Szkoły Podstawowej nr 4 w Łańcucie, mają prawo zapisać swoje dziecko  do świetlicy po spełnieniu kryterium określonego w rozdziale IV regulaminu .

4.Mają prawo w dowolnym czasie w roku szkolnym zrezygnować  z opieki  świetlicy zgłaszając swoją decyzję kierownikowi świetlicy.

5.Mają prawo przedstawić pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy w określonym czasie lub upoważnić  pisemnie osobę do odbioru dziecka ze świetlicy.

6.Rodzice(opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

                                                

                                                      ROZDZIAŁ XI

                                    KARY  I  NAGRODY  W  ŚWIETLICY

1.Każdy uczestnik  zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie ,przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci pochwały słownej, pochwały w obecności grupy,  pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy, nagrody rzeczowej, dyplomu.

2 .Dla dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze tj. świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy, nie reagują na uwagi wychowawców, nie chcą brać udziału w zajęciach, przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli przewidziane  są następujące kary: upomnienie słowne, upomnienie  w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców wychowawcy klasy o złym zachowaniu, wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.

                                                       ROZDZIAŁ XII

                                            DOKUMENTACJA  ŚWIETLICY

W świetlicy  prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.Regulamin świetlicy.

1.Roczny program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

2.Miesięczne lub tygodniowe plany pracy poszczególnych grup wychowawczych.

3.Ramowy rozkład dnia.

3.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

4.Dzienniki zajęć świetlicy.

 1. 7. Sprawozdania z działalności świetlicy złożone do dyrektora szkoły

                                    

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1.Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje się na wniosek Zespołu wychowawczego świetlicy i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

2.Obowiązujący regulamin  jest dostępny w świetlicy szkolnej ,wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego dokumentu.

Łańcut, dnia                                                    

                                                                                                    …………………………….

                                                                                                      Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.