foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali - św. Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 4 im Jana Pawła II

w Łańcucie, ul. Kochanowskiego 6, 37-100 Łańcut

 

R E G U L A M I N    Ś W I E T L I C Y     S Z K O L N E J 
w
 Szkole Podstawowej nr 4  im. Jana Pawła II w Łańcucie

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 1.  Świetlica szkolna jest placówką wychowania pozalekcyjnego przeznaczona dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a także w miarę możliwości i dla uczniów klas starszych, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2.  Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo –opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 3.  Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom, stosownie do potrzeb i możliwości, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, umiejętności oraz zaspokojenia kontaktów w grupie rówieśniczej.
 4.  Zadania w świetlicy realizowane są według programu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
 5.  Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 6.  Nadzór nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 7.  Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy, bezpośrednio odpowiedzialny przed dyrektorem szkoły.
 8.  Świetlica składa się z 4 pomieszczeń:2 sale na parterze i 2 na piętrze.
 9.  Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 10. Zgodnie z zapisem w statucie szkoły dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.
 11. Każdy wychowanek świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I  ZADANIA  ŚWIETLICY

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Do zadań świetlicy należy w szczególności :

 1.  Wdrażanie dzieci do zabawy z zachowaniem zasad wspólnej współpracy w zespole.
 2. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
  3. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 1. Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze.
 1.  Rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni poprzez różne formy działalności artystycznej.
  6. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 2. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz zajęć integrujących grupę.
 3. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej ,przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 4.  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za mienie cudze i własne.
  10.Rozwijanie poczucia opiekuńczości w stosunku do młodszych i słabszych oraz szacunku do ludzi starszych i niepełnosprawnych.
  11.Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
  12.Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  13. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

 

ROZDZIAŁ III

TWORZENIE  I WYPOSAŻENIE  ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna jest utworzona, gdy liczba uczniów potrzebujących stałej formy opieki wynosić będzie do 25 osób w grupie.
 2. Świetlica wyposażona jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka, a zwłaszcza: przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe ,przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny.
 3. Świetlica ma stałe pomieszczenie w szkole oraz może wykorzystywać do realizacji zadań inne sale lekcyjne, salę gimnastyczną oraz bibliotekę.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA  PRACY  ŚWIETLICY

 1.  Świetlica szkolna funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii i przerw świątecznych.
 2.  Do świetlicy przyjmuje się:
        a) uczniów klas I – III
        b) w uzasadnionych wypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV-VI,
        c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym.

        3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka (karty zgłoszenia dziecka do świetlicy).

        4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy szkolnej od godz.6.00-17.00.

        5. Świetlica realizuje swoje zadania według własnego rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy opracowanego przez kierownika świetlicy, w oparciu o podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.

      6. Wychowawcy świetlicy pracują według opracowanych przez siebie miesięcznych lub tygodniowych planów pracy. Plany pracy oparte są na ogólnych założeniach programu wychowawczo-opiekuńczego.

        7. Zajęcia prowadzi się w grupach.

        7.Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy, której liczba nie przekracza 25 osób.

        8. W przypadku tworzenia grup wychowawczych ,w miarę możliwości uwzględnia się uczniów tego samego poziomu klas.

        9. Rano do świetlicy dzieci przychodzą same lub przyprowadzane są przez rodziców /opiekunów prawnych.

       10. Za doprowadzenie uczniów do świetlicy po lekcjach odpowiadają wychowawcy lub nauczyciele prowadzący ostatnie zajęcia.

       11. Dzieci biorące udział w zajęciach pozalekcyjnych odbierane są ze świetlicy przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Po zakończeniu zajęć obowiązkiem nauczyciela jest doprowadzenie dzieci do świetlicy.

       12. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy-rodzice wypełniają stosowne oświadczenie.

       13. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z oświadczeniem napisanym przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszenia do świetlicy.

       14. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

      15. W przypadku braku informacji pisemnej od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

     16. Wprzypadku,gdy dziecko nie zostanie odebrane przez rodzica do godz.17.00 wychowawca jest zobowiązany do telefonicznego skontaktowania się z domem rodzica/opiekuna prawnego w celu wyjaśnienia sytuacji.

      17. Wychowawca zgłasza problem kierownikowi świetlicy, a ten powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję co, do dalszych czynności.

      18. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy.

      19. W przypadku nagłej choroby dziecka należy skontaktować się z pielęgniarką szkolną i po zasięgnięciu jej opinii niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych.

      20. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania

 

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY PRZYPROWADZANIA  I WYBIERANIA DZIECI W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Przyprowadzanie dzieci do świetlicy

1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2. Rodzice przyprowadzają dziecko do wejścia szkoły. Dziecko przebiera się w szatni i samodzielnie korytarzem szkolnym przechodzi do świetlicy.

3. Rodzic w przedsionku świetlicy przy wejściu od podwórka sprawdza czy dziecko zgłosiło się u wychowawcy świetlicy.

4. Po zgłoszeniu obecności u wychowawcy, uczeń myje ręce.

5. Odprowadzając dziecko należy zachować dystans i przestrzegać przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym( m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 

WYBIERANIE  ZE ŚWIETLICY

1. Rodzic wchodzi do świetlicy wejściem od podwórka do przedsionka świetlicy, zgłasza wychowawcy odbiór dziecka.

2. Wywołane dziecko wychodzi ze świetlicy korytarzem szkolnym do szatni.

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych lub wielodzietnych.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4. W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.

5. Uczeń zapisany do świetlicy ma prawo do: korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności w nauce, rozwijaniu swoich zainteresowań i uzdolnień, korzystania z pomocy dydaktycznych będącego na wyposażeniu świetlicy.

6. Uczniowie zobowiązani są do: nienagannego zachowania się w czasie zajęć i zabaw w stosunku do kolegów i wychowawców, poszanowania sprzętu świetlicy, dbania o czystość i estetykę pomieszczeń ,nie opuszczania świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, zgłaszania wychowawcy swoich zainteresowań, przedstawiania propozycji zabaw i zajęć, które wychowawca uwzględnia w planie pracy.

 

 ROZDZIAŁ VII

 PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikami pedagogicznymi świetlicy są:-kierownik świetlicy -nauczyciele-wychowawcy.

2. Ilość zatrudnionych wychowawców zależy od warunków i potrzeb świetlicy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy .

4. Wychowawca realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i miesięcznego lub tygodniowego planu zajęć.

5. W zakres zadań wychowawcy wchodzi: odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, dbałość o rozwój psychofizyczny uczniów, doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pedagogicznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie świetlicy i estetykę sal świetlicy. Do zadań należy również współpraca z rodzicami oraz pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej.

 

ROZDZIAŁ VIII                

 WSPÓŁPRACA  Z  RODZICAMI

1. Świetlica utrzymuje kontakty z rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, współdziałania w zakresie pomocy w pracy wychowawczej z dzieckiem, włączenia rodziców w sprawy życia świetlicy.

    

 ROZDZIAŁ IX

KARY  I  NAGRODY  W  ŚWIETLICY

1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie ,przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci pochwały słownej, pochwały w obecności grupy, pochwały na piśmie do rodziców i wychowawców klasy, nagrody rzeczowej, dyplomu.

2. Dla dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze tj. świadomie i celowo niszczą mienie świetlicy, nie reagują na uwagi wychowawców, nie chcą brać udziału w zajęciach, przeszkadzają w prowadzeniu zajęć, arogancko zachowują się wobec rówieśników i nauczycieli przewidziane są następujące kary: upomnienie słowne, upomnienie
w obecności grupy, pisemne powiadomienie rodziców wychowawcy klasy o złym zachowaniu, wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania.

 

ROZDZIAŁ X

DOKUMENTACJA  ŚWIETLICY

W świetlicy  prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Roczny program pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

2. Miesięczne lub tygodniowe plany pracy poszczególnych grup wychowawczych.

3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

4. Dzienniki zajęć.

5. Sprawozdania z działalności świetlicy złożone do dyrektora szkoły.

6. Kronika świetlicy.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje się na wniosek  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

R E G U Ł Y    Z A C H O W A N I  A  S I Ę   W  Ś W I E T L I C Y

1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.

2. Wchodząc do świetlicy witamy się.

3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy.

4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu - sala świetlicowa jest naszym drugim domem.

5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.

7. Bawimy się wspólnie , grzecznie i bezpiecznie.

8. Dbamy o porządek w sali.

9. Nie biegamy po sali i korytarzach.

10. Mówimy umiarkowanym głosem.

11. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi. Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.

12. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.

13. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.

14. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się o pomoc do wychowawcy.

15. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.

16. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem. Zabawki , gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. po skończonej zabawie odkładamy  na wyznaczone miejsce.

17. Nie używamy telefonu komórkowego.

18. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

     

 

W E W N Ę T R Z N Y    R E G U L A M I N      Ś W I E T L I C Y

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.

4. Świetlica czynna jest od godziny 6:00 do 17.00.

5. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować sprzęt i dbać o wyposażenie świetlicy.

6. Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze

świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy. 

7. W sytuacji, gdy dziecko będzie odbierała inna osoba niż podana w karcie zgłoszeń, należy dostarczyć pisemne oświadczenie z dokładną informacją, czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też zmiana na stałe.

8. Prosimy, aby pamiętać o czytelnym podpisywaniu oświadczeń, o pisaniu właściwych dat
i dokładnej godziny, szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka do domu lub wyjść na dodatkowe zajęcia.

9. Jeżeli dziecko wraca samodzielnie do domu po zajęciach dodatkowych, przed którymi przebywało w świetlicy – prosimy również o wypełnienie stosownego oświadczenia.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie Rights Reserved.